Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ chi tiết đầy đủ

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ chi tiết đầy đủ

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới chi tiết nhất được lập ra nhằm thỏa thuận giữa bên giao và bên nhận, đảm bảo tính chuẩn xác hợp pháp thực hiện theo đúng hợp đồng đã kí kết trước đó từ hai bên. Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ này được xem là biên bản kiểm nghiệm, chính thức bàn giao cho bên nhận sau khi hoàn thành xong mọi quy trình lắp đặt, giao hàng đầy đủ không thiếu đúng với đơn đặt hàng ban đầu. Download mẫu giấy nghiệm thu và bàn giao sản phẩm ngay bây giờ để thuận tiện cho công viện của bạn.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo chi tiết mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ & nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm dịch vụ bên dưới đây nhé!

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới chi tiết nhất được lập ra nhằm thỏa thuận giữa bên giao và bên nhận, đảm bảo tính chuẩn xác hợp pháp thực hiện theo đúng hợp đồng đã kí kết trước đó từ hai bên. Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ này được xem là biên bản kiểm nghiệm, chính thức bàn giao cho bên nhận sau khi hoàn thành xong mọi quy trình lắp đặt, giao hàng đầy đủ không thiếu đúng với đơn đặt hàng ban đầu. Download mẫu giấy nghiệm thu và bàn giao sản phẩm ngay bây giờ để thuận tiện cho công viện của bạn.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo chi tiết mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ & nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm dịch vụ bên dưới đây nhé!

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ chi tiết đầy đủ

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000                          

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
– Sản phẩm/Dịch vụ:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………………………………………………………………..
– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………….
– Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:
1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: …………………………………………  Chức vụ: ………………
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:
Ông (bà): ……………………………….………………….Chức vụ: ………………………………….
Ông (bà): ………………………..……………………….Chức vụ: …………………………………
Ông (bà): …………………………………..……………….Chức vụ: ………………………………….
3. Đại diện bên cung ứng: …………………………………………………………………………….
Ông (bà): ………………………………..………………….Chức vụ: ………………………………….
4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………….
Ông (bà): ………………………………..……….Chức vụ: ……………………………………………..
5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

 Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG
– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm…………..
Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty, chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC
Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………
Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………………
Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA
Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………
Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………………….
Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số……./ngày…..tháng……năm…………như sau:
Điều 1: Nội dung:
– Bên B bàn giao cho bên A:……………………………………………………………………….
+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:…………………………………………….
+ Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………..
– Tổng số tiền:………………………………………………………………………………………….
– Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..
(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )
Xác nhận đã bàn giao:………………………………………………………………………………
Điều 2: Kết luận:
+ Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ ………………………………………
+ Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ ……………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……………………đã bàn giao.
+ Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.
(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau).

Download mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ file.PDF Tại Đây
Download mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ file.DOC Tại Đây
Bạn có thể nghiên cứu tải về tìm hiểu trước mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới đầy đủ nhất trên đây để đáp ứng cho công việc sau này. Cách viết biên bản nghiệm thu cũng rất đơn giản, chỉ cần trình bày rõ ràng những nội dung cơ bản trong quá trình kiểm tra bàn giao sản phẩm dịch vụ là coi như đạt yêu cầu. gonhub.com chúc bạn download thành công!

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới chi tiết nhất được lập ra nhằm thỏa thuận giữa bên giao và bên nhận, đảm bảo tính chuẩn xác hợp pháp thực hiện theo đúng hợp đồng đã kí kết trước đó từ hai bên. Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ này được xem là biên bản kiểm nghiệm, chính thức bàn giao cho bên nhận sau khi hoàn thành xong mọi quy trình lắp đặt, giao hàng đầy đủ không thiếu đúng với đơn đặt hàng ban đầu. Download mẫu giấy nghiệm thu và bàn giao sản phẩm ngay bây giờ để thuận tiện cho công viện của bạn.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo chi tiết mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ & nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm dịch vụ bên dưới đây nhé!

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ chi tiết đầy đủ

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000                          

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
– Sản phẩm/Dịch vụ:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………………………………………………………………..
– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………….
– Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:
1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: …………………………………………  Chức vụ: ………………
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:
Ông (bà): ……………………………….………………….Chức vụ: ………………………………….
Ông (bà): ………………………..……………………….Chức vụ: …………………………………
Ông (bà): …………………………………..……………….Chức vụ: ………………………………….
3. Đại diện bên cung ứng: …………………………………………………………………………….
Ông (bà): ………………………………..………………….Chức vụ: ………………………………….
4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………….
Ông (bà): ………………………………..……….Chức vụ: ……………………………………………..
5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

 Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG
– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm…………..
Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty, chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC
Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………
Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………………
Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA
Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………
Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………………….
Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số……./ngày…..tháng……năm…………như sau:
Điều 1: Nội dung:
– Bên B bàn giao cho bên A:……………………………………………………………………….
+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:…………………………………………….
+ Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………..
– Tổng số tiền:………………………………………………………………………………………….
– Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..
(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )
Xác nhận đã bàn giao:………………………………………………………………………………
Điều 2: Kết luận:
+ Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ ………………………………………
+ Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ ……………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……………………đã bàn giao.
+ Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.
(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau).

Download mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ file.PDF Tại Đây
Download mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ file.DOC Tại Đây
Bạn có thể nghiên cứu tải về tìm hiểu trước mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới đầy đủ nhất trên đây để đáp ứng cho công việc sau này. Cách viết biên bản nghiệm thu cũng rất đơn giản, chỉ cần trình bày rõ ràng những nội dung cơ bản trong quá trình kiểm tra bàn giao sản phẩm dịch vụ là coi như đạt yêu cầu. gonhub.com chúc bạn download thành công!

 

shop hoa tưoi thanh pho vi thanh hau giang

shop hoa thành phố vị thanh , shop hoa tươi thành phố vị thanh  ,shop hoa tươi an giangiang

 xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa , hoa lan hồ điệp  . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi quang binh

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI