Cảnh khuya (Hồ Chí Minh) – Bức tranh thiên nhiên và con người hòa làm một

Cảnh khuya được sáng tác trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược. Bài thơ là thể hiện sự xúc động bồi hồi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước cảnh thiên nhiên đêm khuya. Qua bài thơ cho ta thấy tấm lòng cao cả của một người chiến sĩ, người cách mạng yêu nước thương dân, không bao giờ nghỉ ngơi.

Read more