3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P

3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P

3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P cùng với những loại từ phong phú, bao hàm trên tất cả các lĩnh vực, các vấn đề nên chắc chắn sẽ thích hợp cho bất kể đối tượng người dùng nào. Khi bạn đang có nhu cầu muốn lên mạng tìm kiếm từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P nhưng hầu hết các trang web ôn luyện, các từ điển Tiếng Anh đều có tính phí, thậm chí là không phiên âm rõ ràng về cách đọc khiến bạn khó lòng trong việc thu thập tài liệu từ vựng thông dụng mình cần. Loạt từ vựng Tiếng Anh thông dụng phần chữ P lần này mà chúng tôi sắp chia sẻ cũng có nhiều bí kíp giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn, quan trọng là cách bạn ứng dụng nó như thế nào vào từng ngữ cảnh giao tiếp thường ngày. Vậy bạn đã biết có bao nhiêu từ vựng từ mới Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P?
Nào hãy cùng Danviet.net chúng tôi cập nhật nhanh 3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P ngay bây giờ nhé!

3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P cùng với những loại từ phong phú, bao hàm trên tất cả các lĩnh vực, các vấn đề nên chắc chắn sẽ thích hợp cho bất kể đối tượng người dùng nào. Khi bạn đang có nhu cầu muốn lên mạng tìm kiếm từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P nhưng hầu hết các trang web ôn luyện, các từ điển Tiếng Anh đều có tính phí, thậm chí là không phiên âm rõ ràng về cách đọc khiến bạn khó lòng trong việc thu thập tài liệu từ vựng thông dụng mình cần. Loạt từ vựng Tiếng Anh thông dụng phần chữ P lần này mà chúng tôi sắp chia sẻ cũng có nhiều bí kíp giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn, quan trọng là cách bạn ứng dụng nó như thế nào vào từng ngữ cảnh giao tiếp thường ngày. Vậy bạn đã biết có bao nhiêu từ vựng từ mới Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P?
Nào hãy cùng Danviet.net chúng tôi cập nhật nhanh 3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P ngay bây giờ nhé!

pace (n) /peis/ bước chân, bước
pack (v) (n) /pæk/ gói, bọc; bó, gói
package (n) (v) /pæk.ɪdʒ/ gói đồ, bưu kiện; đóng gói, đóng kiện
packaging (n) /”pækidzŋ/ bao bì
packet (n) /’pækit/ gói nhỏ
page (n) (abbr. p) /peidʒ/ trang (sách)
pain (n) /pein/ sự đau đớn, sự đau khổ
painful (adj) /’peinful/ đau đớn, đau khổ
paint (n) (v) /peint/ sơn, vôi màu; sơn, quét sơn
painting (n) /’peintiɳ/ sự sơn; bức họa, bức tranh
painter (n) /peintə/ họa sĩ
pair (n) /pɛə/ đôi, cặp
palace (n) /ˈpælɪs/ cung điện, lâu đài
pale (adj) /peil/ taí, nhợt
pan (n) /pæn – pɑ:n/ xoong, chảo
panel (n) /’pænl/ ván ô (cửa, tường), pa nô
pants (n) /pænts/ quần lót, đùi
paper (n) /´peipə/ giấy
parallel (adj) /’pærəlel/ song song, tương đương
parent (n) /’peərənt/ cha, mẹ
park (n) (v) /pa:k/ công viên, vườn hoa; khoanh vùng thành công viên
parliament (n) /’pɑ:ləmənt/ nghi viện, quốc hội
part (n) /pa:t/ phần, bộ phận
take part (in) tham gia (vào)
particular (adj) /pə´tikjulə/ riêng biệt, cá biệt
particularly (adv) /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt, cá biệt, riêng biệt
partly (adv) /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó, phần nào đó
partner (n) /’pɑ:tnə/ đối tác, cộng sự
partnership (n) /´pa:tnəʃip/ sự chung phần, sự cộng tác
party (n) /ˈpɑrti/ tiệc, buổi liên hoan; đảng
pass (v) /´pa:s/ qua, vượt qua, ngang qua
passing (n) (adj) /´pa:siη/ sự đi qua, sự trôi qua; thoáng qua, ngắn ngủi
passage (n) /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua, sự trôi qua; hành lang
passenger (n) /’pæsindʤə/ hành khách
passport (n) /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu
past adj., (n)prep., (adv) /pɑ:st/ quá khứ, dĩ vãng; quá, qua
path (n) /pɑ:θ/ đường mòn; hướng đi
patience (n) /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì, sự chịu đựng
patient (n) (adj) /’peiʃənt/ bệnh nhân; kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
pattern (n) /’pætə(r)n/ mẫu, khuôn mẫu
pause (v) (n) /pɔ:z/ tạm nghỉ, dừng; sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng
pay (v) (n) /pei/ trả, thanh toán, nộp; tiền lương
payment (n) /’peim(ə)nt/ sự trả tiền, số tiền trả, tiền bồi thường
peace (n) /pi:s/ hòa bình, sự hòa thuận
peaceful (adj) /’pi:sfl/ hòa bình, thái bình, yên tĩnh
3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P
peak (n) /pi:k/ lưỡi trai; đỉnh, chóp
pen (n) /pen/ bút
pence (n) /pens/ đồng xu
penny /´peni/ đồng xu
pencil (n) /´pensil/ bút chì
penny (n) (abbr. p) /´peni/ số tiền
pension (n) /’penʃn/ tiền trợ cấp, lương hưu
people (n) /ˈpipəl/ dân tộc, dòng giống; người
pepper (n) /´pepə/ hạt tiêu, cây ớt
per prep. /pə:/ cho mỗi
per cent (NAmE usually percent) (n)adj., (adv) phần trăm
perfect (adj) / pə’fekt/ hoàn hảo
perfectly (adv) /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo
perform (v) /pə´fɔ:m/ biểu diễn; làm, thực hiện
performance (n) /pə’fɔ:məns/ sự làm, sự thực hiện, sự thi hành, sự biểu diễn
performer (n) /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn, người trình diễn
perhaps (adv) /pə’hæps/ có thể, có lẽ
period (n) /’piəriəd/ kỳ, thời kỳ, thời gian; thời đại
permanent (adj) /’pə:mənənt/ lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên
permanently (adv) /’pə:mənəntli/ cách thường xuyên, vĩnh cửu
permission (n) /pə’miʃn/ sự cho phép, giấy phép
permit (v) /’pə:mit/ cho phép, cho cơ hội
person (n) /ˈpɜrsən/ con người, người
personal (adj) /’pə:snl/ cá nhân, tư, riêng tư
personally (adv) /´pə:sənəli/ đích thân, bản thân, về phần rôi, đối với tôi
personality (n) /pə:sə’næləti/ nhân cách, tính cách; nhân phẩm, cá tính
persuade (v) /pə’sweid/ thuyết phục
pet (n) /pet/ cơn nóng giận; vật cưng, người được yêu thích
petrol (n) (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu
phase (n) /feiz/ tuần trăng; giai đoạn, thời kỳ
philosophy (n) /fɪˈlɒsəfi/ triết học, triết lý
photocopy (n) (v) /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp; sao chụp
photograph (n) (v) (also photo (n)) /´foutə¸gra:f/ ảnh, bức ảnh; chụp ảnh
photographer (n) /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh, nhà nhiếp ảnh
photography (n) /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh, nghề nhiếp ảnh
phrase (n) /freiz/ câu; thành ngữ, cụm từ
physical (adj) /´fizikl/ vật chất; (thuộc) cơ thể, thân thể
physically (adv) /´fizikli/ về thân thể, theo luật tự nhiên
physics (n) /’fiziks/ vật lý học
piano (n) /’pjænou/ đàn pianô, dương cầm
pick (v) /pik/ cuốc (đất); đào, khoét (lỗ)
pick sth up cuốc, vỡ, xé
picture (n) /’piktʃə/ bức vẽ, bức họa
piece (n) /pi:s/ mảnh, mẩu; đồng tiền
pig (n) /pig/ con lợn
pile (n) (v) /paɪl/ cọc, chồng, đống, pin; đóng cọc, chất chồng
pill (n) /´pil/ viên thuốc
pilot (n) /´paiələt/ phi công
pin (n) (v) /pin/ đinh ghim; ghim., kẹp
pink adj., (n) /piηk/ màu hồng; hoa cẩm chướng, tình trạng tốt, hoàn hảo
pint (n) (abbr. pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0, 473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia
pipe (n) /paip/ ống dẫn (khí, nước…)
pitch (n) /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín
pity (n) /´piti/ lòng thương hại, điều đáng tiếc, đáng thương
place (n) (v) /pleis/ nơi, địa điểm; quảng trường
take place xảy ra, được cử hành, được tổ chức
plain (adj) /plein/ ngay thẳng, đơn giản, chất phác
plan (n) (v) /plæn/ bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch, dự kiến
planning (n) /plænniη/ sự lập kế hoạch, sự quy hoạch
plane (n) /plein/ mặt phẳng, mặt bằng
planet (n) /´plænit/ hành tinh
plant (n) (v) /plænt , plɑnt/ thực vật, sự mọc lên; trồng, gieo
plastic (n) (adj) /’plæstik/ chất dẻo, làm bằng chất dẻo
plate (n) /pleit/ bản, tấm kim loại
platform (n) /’plætfɔ:m/ nền, bục, bệ; thềm, sân ga
play (v) (n) /plei/ chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu
player (n) /’pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ)
pleasant (adj) /’pleznt/ vui vẻ, dễ thương; dịu dàng, thân mật
pleasantly (adv) /’plezəntli/ vui vẻ, dễ thương; thân mật
unpleasant (adj) /ʌn’plezənt/ không dễ chịu, khó chịu, khó ưa
please exclamation, (v) /pli:z/ làm vui lòng, vừa lòng, mong… vui lòng, xin mời
pleasing (adj) /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích; dễ chịu
pleased (adj) /pli:zd/ hài lòng
pleasure (n) /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị; ý muốn, ý thích
plenty pro (n) (adv)., (n)det. /’plenti/ nhiều (s.k.lượng); chỉ sự thừa; sự sung túc, sự p.phú
plot (n) (v) /plɔt/ mảnh đất nhở, sơ đồ, đồ thị, đồ án; vẽ sơ đồ, dựng đồ án
plug (n) /plʌg/ nút (thùng, chậu, bồ(n)..)
plus prep., (n)adj., conj. /plʌs/ cộng với (số, người…); dấu cộng; cộng, thêm vào
p.m. (NAmE also P.M.) abbr. /pip’emз/ quá trưa, chiều, tối
pocket (n) /’pɔkit/ túi (quần áo, trong xe hơi), túi tiền
poem (n) /’pouim/ bài thơ
poetry (n) /’pouitri/ thi ca; chất thơ
point (n) (v) point mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)
pointed (adj) /´pɔintid/ nhọn, có đầu nhọn
poison (n) (v) /ˈpɔɪzən/ chất độc, thuốc độc; đánh thuốc độc, tẩm thuốc độc
poisonous (adj) /pɔɪ.zə(n)əs/ độc, có chất độc, gây chết, bệnh
pole (n) /poul/ người Ba Lan; cực (nam châm, trái đất…)
police (n) /pə’li:s/ cảnh sát, công an
policy (n) /’pol.ə si/ chính sách
polish (n) (v) /’pouliʃ/ nước bóng, nước láng; đánh bóng, làm cho láng
polite (adj) /pəˈlaɪt/ lễ phép, lịch sự
politely (adv) /pəˈlaɪtli/ lễ phép, lịch sự
political (adj) /pə’litikl/ về chính trị, về chính phủ, có tính chính trị
politically (adv) /pə’litikəli/ về mặt chính trị; khôn ngoan, thận trọng; sảo quyệt
politician (n) /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị, chính khách
politics (n) /’pɔlitiks/ họat động chính trị, đời sống chính trị, quan điểm chính trị
pollution (n) /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm
pool (n) /pu:l/ vũng nước; bể bơi, hồ bơi
poor (adj) /puə/ nghèo
pop (n) (v) /pɒp; NAmE pɑːp/ tiếp bốp, phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp
popular (adj) /´pɔpjulə/ có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng
population (n) /,pɔpju’leiʃn/ dân cư, dân số; mật độ dân số
port (n) /pɔ:t/ cảng
pose (v) (n) /pouz/ đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra
position (n) /pəˈzɪʃən/ vị trí, chỗ
positive (adj) /’pɔzətiv/ xác thực, rõ ràng, tích cực, lạc quan
possess (v) /pә’zes/ có, chiếm hữu
possession (n) /pə’zeʃn/ quyền sở hữu, vật sở hữu
possibility (n) /¸pɔsi´biliti/ khă năng, triển vọng
possible (adj) /’pɔsibəl/ có thể, có thể thực hiện
possibly (adv) /´pɔsibli/ có lẽ, có thể, có thể chấp nhận được
post (n) (v) /poʊst/ thư, bưu kiện; gửi thư
post office (n) /’ɔfis/ bưu điện
pot (n) /pɒt/ can, bình, lọ…
potato (n) /pə’teitou/ khoai tây
potential adj., (n) /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng; khả năng, tiềm lực
potentially (adv) /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng, tiềm ẩn
pound (n) /paund/ pao – đơn vị đo lường
pour (v) /pɔ:/ rót, đổ, giội
powder (n) /’paudə/ bột, bụi
power (n) /ˈpauə(r)/ khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực
powerful (adj) /´pauəful/ hùng mạnh, hùng cường
practical (adj) /ˈpræktɪkəl/ thực hành; thực tế
practically (adv) /´præktikəli/ về mặt thực hành; thực tế
practice (n) (BrE, NAmE), (v) (NAmE) /´præktis/ thực hành, thực tiễn
practise (v) (BrE) /´præktis/ thực hành, tập luyện
praise (n) (v) /preiz/ sự ca ngợi, sự tán dương, lòng tôn kính, tôn thờ; khen ngợi, tán dương
prayer (n) /prɛər/ sự cầu nguyện
precise (adj) /pri´sais/ rõ ràng, chính xác; tỉ mỉ, kỹ tính
precisely (adv) /pri´saisli/ đúng, chính xác, cần thận
predict (v) /pri’dikt/ báo trước, tiên đoán, dự báo
prefer (v) /pri’fə:/ thích hơn
preference (n) /’prefərəns/ sự thích hơn, sự ưa hơn; cái được ưa thích hơn
pregnant (adj) /’pregnənt/ mang thai; giàu trí tưởng tượng, sáng tạo
premises (n) /’premis/ biệt thự
preparation (n) /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn, sự chuẩn bị
prepare (v) /pri´peə/ sửa soạn, chuẩn bị
prepared (adj) /pri’peəd/ đã được chuẩn bị
presence (n) /’prezns/ sự hiện diện, sự có mặt; người, vât hiện diện
present adj., (n) (v) /(v)pri’zent/ and /(n)’prezәnt/ có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình bày
presentation (n) /,prezen’teiʃn/ bài thuyết trình, sự trình diện, sự giới thiệu
preserve (v) /pri’zə:v/ bảo quản, giữ gìn
president (n) /´prezidənt/ hiệu trưởng, chủ tịnh, tổng thống
press (n) (v) /pres/ sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn
pressure (n) /’preʃə/ sức ép, áp lực, áp suất
presumably (adv) /pri’zju:məbli/ có thể được, có lẽ
pretend (v) /pri’tend/ giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ
pretty (adv)., (adj) /’priti/ khá, vừa phải; xinh, xinh xắn;, đẹp
prevent (v) /pri’vent/ ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa
previous (adj) /ˈpriviəs/ vội vàng, hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước), ưu tiên
previously (adv) /´pri:viəsli/ trước, trước đây
price (n) /prais/ giá
pride (n) /praid/ sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; tính kiêu căng, tự phụ
priest (n) /pri:st/ linh mục, thầy tu
primary (adj) /’praiməri/ nguyên thủy, đầu tiên; thời cổ đại, nguyên sinh; sơ cấp, tiểu học
primarily (adv) /´praimərili/ trước hết, đầu tiên
prime minister (n) /´ministə/ thủ tướng
prince (n) /prins/ hoành tử
princess (n) /prin’ses/ công chúa
principle (n) /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản, chủ yếu; nguyên lý, nguyên tắc
print (v) (n) /print/ in, xuất bản; sự in ra
printing (n) /´printiη/ sự in, thuật in, kỹ sảo in
printer (n) /´printə/ máy in, thợ in
prior (adj) /’praɪə(r)/ trước, ưu tiên
priority (n) /prai´ɔriti/ sự ưu tế, quyền ưu tiên
prison (n) /ˈprɪzən/ nhà tù
prisoner (n) /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân
private (adj) /ˈpraɪvɪt/ cá nhân, riêng
privately (adv) /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư, cá nhân
prize (n) /praiz/ giải, giải thưởng
probable (adj) /´prɔbəbl/ có thể, có khả năng
probably (adv) /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn
problem (n) /’prɔbləm/ vấn đề, điều khó giải quyết
procedure (n) /prə´si:dʒə/ thủ tục
proceed (v) /proceed/ tiến lên, theo duổi, tiếp diễn
process (n) (v) /’prouses/ quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý
produce (v) /’prɔdju:s/ sản xuất, chế tạo
producer (n) /prə´dju:sə/ nhà sản xuất
product (n) /´prɔdʌkt/ sản phẩm
production (n) /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất, chế tạo
profession (n) /prə´feʃ(ə)n/ nghề, nghề nghiệp
professional adj., (n) /prə’feʃənl/ (thuộc) nghề, nghề nghiệp; chuyên nghiệp
professor (n) /prəˈfɛsər/ giáo sư, giảng viên
profit (n) /ˈprɒfɪt/ thuận lợi, lợi ích, lợi nhuận
program (n) (v) /´prougræm/ chương trình; lên chương trình
programme (n) (BrE) /´prougræm/ chương trình
progress (n) (v) /’prougres/ sự tiến tới, sự tiến triển; tiến bộ, tiến triển, phát triển
project (n) (v) /(n) ˈprɒdʒɛkt , ˈprɒdʒɪkt ; (v) prəˈdʒɛkt/ đề án, dự án, kế hoạch; dự kiến, kế hoạch
3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ P
promise (v) (n) hứa, lời hứa
promote (v) /prəˈmoʊt/ thăng chức, thăng cấp
promotion (n) /prə’mou∫n/ sự thăng chức, sự thăng cấp
prompt adj., (v) /prɒmpt/ mau lẹ, nhanh chóng; xúi, giục, nhắc nhở
promptly (adv) /´prɔmptli/ mau lẹ, ngay lập tức
pronounce (v) /prəˈnaʊns/ tuyên bố, thông báo, phát âm
pronunciation (n) /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm
proof (n) /pru:f/ chứng, chứng cớ, bằng chứng; sự kiểm chứng
proper (adj) /’prɔpə/ đúng, thích đáng, thích hợp
properly (adv) /´prɔpəli/ một cách đúng đắn, một cách thích đáng
property (n) /’prɔpəti/ tài sản, của cải; đất đai, nhà cửa, bất động sản
proportion (n) /prə’pɔ:ʃn/ sự cân xứng, sự cân đối
proposal (n) /prə’pouzl/ sự đề nghị, đề xuất
propose (v) /prǝ’prouz/ đề nghị, đề xuất, đưa ra
prospect (n) /´prɔspekt/ viễn cảnh, toàn cảnh; triển vọng, mong chờ
protect (v) /prə’tekt/ bảo vệ, che chở
protection (n) /prə’tek∫n/ sự bảo vệ, sự che chở
protest (n) (v) /ˈprəʊ.test/ sự phản đối, sự phản kháng; phản đối, phản kháng
proud (adj) /praud/ tự hào, kiêu hãnh
proudly (adv) /proudly/ một cách tự hào, một cách hãnh diện
prove (v) /pru:v/ chứng tỏ, chứng minh
provide (v) /prə’vaid/ chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp
provided (also providing) conj. /prə´vaidid/ với điều kiện là, miễn là
pint (n) /paint/ panh (= 0, 58 lít (E);=0, 473 lít (A));
pub (n) = publicyhouse quán rượu, tiệm rượu
public adj., (n) /’pʌblik/ chung, công cộng; công chúng, nhân dân
in public giữa công chúng, công khai
publicly (adv) /’pΔblikli/ công khai, công cộng
publication (n) /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố; sự xuất bản
publicity (n) /pʌb’lɪsətɪ / sự công khai, sự quảng cáo
publish (v) /’pʌbli∫/ công bố, ban bố; xuất bản
publishing (n) /´pʌbliʃiη/ công việc, nghề xuất bản
pull (v) (n) /pul/ lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật
punch (v) (n) /pʌntʃ/ đấm, thụi; quả đấm, cú thụi
punish (v) /’pʌniʃ/ phạt, trừng phạt
punishment (n) /’pʌniʃmənt/ sự trừng phạt, sự trừng trị
pupil (n) (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh
purchase (n) (v) /’pə:t∫əs/ sự mua, sự tậu; mua, sắm, tậu
pure (adj) /pjuə(r)/ nguyên chất, tinh khiết, trong lành
purely (adv) /´pjuəli/ hoàn toàn, chỉ là
purple adj., (n) /ˈpɜrpəl/ tía, có màu tía; màu tía
purpose (n) /’pə:pəs/ mục đích, ý định
on purpose cố tình, cố ý, có chủ tâm
pursue (v) /pә’sju:/ đuổi theo, đuổi bắt
push (v) (n) /puʃ/ xô đẩy; sự xô đẩy
put (v) /put/ đặt, để, cho vào
put sth on mặc (áo), đội (mũ), đi (giày)
put sth out tắt, dập tắt.
Trên đây là toàn bộ 3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng bắt đầu bằng chữ cái P mà chúng tôi muốn bạn tham khảo thật kĩ về cách phân loại, cách phát âm, cách nhận diện nghĩa Tiếng Việt chính xác theo mỗi một loại từ. Mong rằng, bài tổng hợp từ vựng Tiếng Anh phần chữ P đầy đủ hữu ích lần này sẽ tạo động lực để bạn thường xuyên trau dồi vốn từ của mình hằng ngày, có như vậy thì thời gian ôn luyện sẽ rút ngắn lại và hiệu quả thành công trong các kỳ thi, các bài thuyết trình bằng Tiếng Anh sẽ cao hơn nhiều lần. Danviet.net chúc các bạn xem tin vui và hãy tiếp tục đồng hành cùng kênh thông tin kiến thức từ vựng Tiếng Anh thông dụng này nhé!

 

shop hoa tưoi thanh pho vi thanh hau giang

shop hoa thành phố vị thanh , shop hoa tươi thành phố vị thanh  ,shop hoa tươi an giangiang

 xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa , hoa lan hồ điệp  . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi quang binh

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI